Română      Rusa
Asociația Obștească Uniunea Veteranilor Conflictelor Armate
și ai Ministerului Afacerilor Interne "DECEBAL"

Membri ai asociaţiei: 530

 

Prima pagină  »  Pagina principală
.

 

Ciugureanu Ghenadi - Preşedinte

Și-a satisfăcut serviciul militar în Afghanistan. 

A participat la conflictul armat pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova.

A activat în cadrul Organelor Afacerilor Interne ale Republicii Moldova, în Comisariatul general de poliție mun. Chișinău, serviciul poliției criminale, în funcția de inspector operativ, din a.1989 pînă în 1994.  În urma rănii primite în timpul conflictul pentru apărarea independenței RM, a fost concediat în legătură cu survenirea invalidității.  

Decorat: - ordinul Republicii Moldova ”Credință Patriei” clasa III.                                            

Dogaru Ion - Vicepreşedinte

A activat în cadrul Organelor Afacerilor Interne ale Republicii Moldova din decembrie 1986 pînă la 25.03.2011 în diverse funcții. În corpul de comandă a deținut funcțiile de șef al Secției circulației rutiere a CPR Ialoveni, comisar-adjunct, șef al Serviciului ordine publică în CPR Criuleni.  

Locotenent-colonel de poliție. Сoncediat cu stabilirea pensiei pentru vechimea în muncă.        Asociația Obștească Uniunea Veteranilor Conflictelor Armate și ai Ministerului Afacerilor Interne „DECEBAL”, creată la 12.12.2012, este o asociație obștească, neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor fizice asociate, în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de statutul acesteia.

Asociația este o organizație republicană și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Totodată, este o organizație necomercială care își realizează activitatea în beneficiul întregii societăți și nu susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu folosesc vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea acestora.
           

PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAȚIEI:

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea în baza principiilor libertății de asociere, legalității, publicității și transparenței, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toți membrii și accesului lor la orice informație ce ține de activitatea Asociației, autoadministrării și autogestiunii.

Asociația este liberă să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate și să-și stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixtiunea autorităților publice în activitatea Asociației, precum și imixtiunea Asociației în activitatea autorităților publice.

Activitatea Asociației are un caracter transparent, informația cu privire la actele de constituire și cele programatice este accesibilă tuturor. Se garantează accesul liber la raportul de activitate și financiar al Asociației.

Membri ai asociației pot fi veterani ai conflictelor armate pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și cele desfășurate pe teritoriul altor state, veterani și foști colaboratori ai MAI RM. 

SCOPURILE ȘI SARCINILE ACTIVITĂȚII

Asociația se constituie și își desfășoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

 • realizarea și apărarea drepturilor civile, economice, sociale, culturale și altor drepturi și interese legitime ale veteranilor conflictelor armate și a membrilor familiilor acestora;
 • realizarea și apărarea drepturilor civile, economice, sociale, culturale și altor drepturi și interese legitime ale veteranilor și foștilor colaboratori ai MAI și a membrilor familiilor acestora;
 • contribuirea la dezvoltarea și implementarea diferitelor programe ce au ca scop protecția juridică și socială a membrilor asociației;
 • sensibilizarea opiniei publice la problemele cu care se confruntă participanții la conflictele militare și membrii familiilor acestora;
 • contribuirea la dezvoltarea societatii civile din Republica Moldova;
 • reabilitarea și integrarea socială a veteranilor conflictelor armate și a celor ai MAI;
 • stabilirea și extinderea relațiilor de colaborare cu organizații similare naționale și internaționale;
 • promovarea valorilor general-umane și responsabilității civice a fiecarui    membru al comunității;
 • dezvoltarea și întărirea relațiilor cu organizațiile similare internaționale.

 

Sarcinile și metodele de realizare a Asociației:

 • dezvoltarea activismului social și spiritului de inițiativă al membrilor Asociației;
 • contribuirea la edificarea societatii civile prin încurajarea inițiativei civile a membrilor Asociației;
 • acordarea asistenții psihologice, morale și materiale invalizilor și veteranilor, participanților la conflictele armate, veteranilor și foștilor colaboratori ai MAI și a membrilor familiilor acestora;
 • conlucrarea cu instituțiile statale, organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale, organizații internaționale în vederea realizării scopurilor statutare;
 • organizarea conferințelor, programelor de schimb, seminarelor, întrunirilor și altor activități în domeniu atît în tară, cit și peste hotare;
 • cautarea și contactarea posibililor donatori din tară și de peste hotare pentru desfașurarea activităților, derularea proiectelor pentru realizarea scopurilor statutare;
 • desfășurarea schimbului de experiență cu organizații similare și specialiști din domeniul propriu de activitate;
 • desfășoară alte activități, ce nu contravin scopurilor Asociației și legislației în vigoare.

 

Pentru realizarea scopurilor și sarcinilor propuse, Asociatia are dreptul să:

 • reprezinte interesele Asociației în autoritățile publice și în raporturi cu terții;
 • asigure protecția drepturilor și intereselor membrilor săi;
 • fondeze mijloace de informare în masă proprii și să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
 • desfașoare activitate editorială;
 • difuzeze liber informația despre activitatea sa;
 • obțină de la autoritațile publice informația necesară pentru desfașurarea activității statutare;
 • încheie contracte din numele său, să procure și să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii de comenzi sociale și dotații din partea statului, precum și în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fundații nationale, străine și internaționale;
 • încheie cu persoanele fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare, precum și de prestare de servicii în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;
 • procure complexe patrimoniale, bunuri mobile și imobile necesare pentru desfașurarea activității și asigurarea bunei functionări a Asociației;
 • exercite în volum deplin atribuțiile care nu contravin legislației cu privire la asociațiile obștești, conferite persoanelor juridice.
Prima pagină  »  Pagina principală


© 2018 DECEBAL - Asociația Obștească Uniunea Veteranilor Conflictelor Armate și ai Ministerului Afacerilor Interne
Toate drepturile rezervate
Developed by MoldData
PAGINA ÎN SUS
Total vizitatori unici: 128536   Total ieri: 147   Total azi: 32